آیت الله  العظمی مظاهری گفت: مادرها، پدرها، ملت و مسئولین باید توجه داشته باشند و مسألۀ عزوبت را در جامعه حل کنند. تجرّد جوانان مفسده دارد و سعادت آنها را با مشکل مواجه می‌سازد. یکی از آن مفاسد دوست‌یابی و ارتباط بین افراد نامحرم است که خطراتی دارد. استاد حوزه علمیه در ادامه تصریح کرد:یکی از فضیلت‌های فراموش شده که ضرر متروک شدن آن را هم خیلی دیده‌ایم، «ازدواج اسلامی» است. باید این فضیلت بزرگ، یعنی ازدواج اسلامی را زنده کنیم. ایشان در ادامه افزودند: اجداد و نیاکان ما اهل تشریفات و تجمّل‌گرایی‌ در ازدواج نبودند و از این جهت در زمان گذشته مشکل ازدواج نداشتیم، فساد اخلاقی هم کم بود. ایشان درادامه تاکید کردند:راهکار حلّ مشکل عزوبت و تجرّد در جامعه، رو آوردن به ازدواج اسلامی است.